CRRU|

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU|

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม

งานติดตามและประเมินผล

26 ตุลาคม 2564รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download
30 กันยายน 2564แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Download
30 กันยายน 2564แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Download
30 กันยายน 2564แบบฟอร์ม การขออนุมัติโครงการจากงบกลางมหาวิทยาลัย และขออนุมัติโครงการจากเงินรายได้เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Download
30 กันยายน 2564แบบฟอร์ม การขออนุมัติกิจกรรมตามแผนรายไตรมาส กิจกรรมใหม่เพิ่มเติมจากแผนรายไตรมาส กิจกรรมใช้งบกองทุน และกิจกรรมใช้เงินรายได้เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Download