CRRU|

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU|

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเกี่ยวกับเรา

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ปรัชญา

วางแผนและบริหารจัดการ
ระบบงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผน
จะเป็นผู้นำด้านการวางแผน
และบริหารจัดการงบประมาณ

พันธกิจ

1. วิเคราะห์ จัดทำ ขับเคลื่อน และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผล

2. วิเคราะห์ จัดทำและจัดสรรบงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

3. กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำผลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

4. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานภาครัฐ

5. บริหารจัดการองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน