CRRU|

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU|

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม

งานวิเคราะห์งบประมาณ

24 มีนาคม 2566บัญชีราคามาตรฐานนวัตกรรมไทย พ.ศ. 2565Download
24 มีนาคม 2566บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2565Download
24 มีนาคม 2566เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566Download
22 พฤศจิกายน 2565แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ม.ราชภัฏเชียงรายDownload
07 พฤศจิกายน 2565แบบฟอร์มแตกตัวคูณข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567Download
10 ตุลาคม 2565รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายDownload
29 มิถุนายน 2565คู่มือการจัดแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566Download
04 มีนาคม 2565เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564Download
15 ธันวาคม 2564บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุง ธันวาคม 2564)Download
15 ธันวาคม 2564บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรับปรุง ธันวาคม 2564)Download
15 ธันวาคม 2564หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีการฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ปรับปรุง ธ.ค. 2564)Download
15 ธันวาคม 2564หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (ปรับปรุง ธ.ค. 2564)Download
30 พฤศจิกายน 2564แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)Download
05 พฤศจิกายน 2564แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครุภัณฑ์) Download
05 พฤศจิกายน 2564หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
29 ตุลาคม 2564แบบฟอร์มโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Download
29 ตุลาคม 2564ฟอร์มแตกตัวคูณ ข้อมูลสำหรับใช้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Download
07 ตุลาคม 2564รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก (GFMIS) งบประมาณแผ่นดิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Download
14 กรกฎาคม 2564คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายDownload
25 มิถุนายน 2564รายการปรับลดงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download
11 พฤศจิกายน 2563แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณรายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Download
11 พฤศจิกายน 2563แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Download
05 พฤศจิกายน 2563เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563Download
05 พฤศจิกายน 2563บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุง ธันวาคม 2563)Download
05 พฤศจิกายน 2563บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรับปรุง ธันวาคม 2562)Download
05 พฤศจิกายน 2563แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุน 2565 Download
05 พฤศจิกายน 2563หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับหน่วยงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายDownload
21 ตุลาคม 2563เอกสารรหัสงบประมาณ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download
21 สิงหาคม 2563แบบฟอร์มประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่าย ของหน่วยงานจัดหารายได้ (ส่งแบบฟอร์มได้ที่อีเมลล์ plan.budget@crru.ac.th ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563)Download
25 มิถุนายน 2563คู่มือ "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย"Download
08 เมษายน 2563รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรม (GFMIS) งบประมาณแผ่นดิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายDownload
10 มกราคม 2563แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดสรรครั้งที่ 2)Download
08 พฤศจิกายน 2562เอกสารประกอบการจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นDownload
30 ตุลาคม 2562แบบฟอร์มสรุปจำนวนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download
09 ตุลาคม 2562รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรม (GFMIS) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2562 พลางก่อน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
07 สิงหาคม 2562รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรม (GFMIS) งบประมาณแผ่นดิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รหัสหน่วยงานใหม่ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) (update 14/08/62)Download
25 มิถุนายน 2562คู่มือการใช้งาน ระบบ CRRU-e-Budget (การสร้างแผนปฏิบัติงานและโครงการ)Download
25 มิถุนายน 2562คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)Download
24 เมษายน 2562จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562Download
24 เมษายน 2562ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561Download
24 เมษายน 2562แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562Download
24 เมษายน 2562คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562Download
24 เมษายน 2562บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์Download
24 เมษายน 2562แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สำนักงบประมาณ)Download
24 เมษายน 2562แนวทางการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)Download
24 เมษายน 2562ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562Download
24 เมษายน 2562เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา "การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562Download
24 เมษายน 2562เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์Download