CRRU|

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU|

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม

ประกาศ/คำสั่ง

21 เมษายน 2565ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Download
24 เมษายน 2562คำสั่ง มอบหมายภาระหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีDownload
24 เมษายน 2562คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ วิเคราะห์และ(ร่าง) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2551-2565)Download
24 เมษายน 2562คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2551-2565)Download