CRRU|

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

CRRU|

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม

ประกาศ/คำสั่ง

20 ตุลาคม 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Download
24 มีนาคม 2563ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง "แนวทางการบริหารงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)"Download
30 กรกฎาคม 2562แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562Download
24 เมษายน 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562Download
24 เมษายน 2562คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง "แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"Download
24 เมษายน 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561Download
24 เมษายน 2562คำสั่ง มอบหมายภาระหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีDownload
24 เมษายน 2562คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ วิเคราะห์และ(ร่าง) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2551-2565)Download
24 เมษายน 2562คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2551-2565)Download